Wie zijn we

Algemene gegevens instelling

Naam en adres instelling:
Stichting Steunfonds BJA-COW, fonds voor sociale initiatieven,
p/a Orionstraat 205
1622 BR Hoorn

Website: www.SteunfondsAmsterdam.nl
RSIN 8160.26.610
KvK inschrijfnummer 41198063

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mw. C.C.H. van de Meent
Secretaris: dhr. H.G.Bakker
Penningmeester: dhr. T.D.M.Geertzen
Algemeen bestuurslid: mw. J.Teunisse
Een van de bestuursleden krijgt een vergoeding. Verder kunnen alleen voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed. Er is geen personeel in loondienst.

Doelstelling en Beleidsplan

Doelstelling:
stichting Steunfonds BJA-cow heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.

Beleidsplan:
ter bereiking van deze doelstelling kent zij twee maal per jaar financiële bijdragen toe aan, al dan niet op continuïteit gerichte, projecten met toepassing van de voorwaarden en criteria.

Verslag over de financiën en de projecten in 2020

Balans per 31 december 2020 (x 1.000)

Activa
Overlopende activa900
Liquide middelen445
Totaal1.345
Passiva
Overlopende passiva2
Overige schulden (lop. proj.)1.167
Sub totaal1.169
Stichtingsvermogen176
Totaal1.345

Staat van Baten en Lasten over 2020 (x 1.000)

Baten
Ontvangen giften1.300
Rentebaten 0
Totaal1.300
Lasten
Projectbijdragen1.141
Overige bedrijfskosten 9
Sub totaal1.150
Voordelig saldo150
Totaal1.300

Projecten 2020

In 2020 hebben wij aan 48 projecten een bijdrage toegekend voor een totaal bedrag van € 1.184.811,== en viel er € 43.632,== vrij van 4 afgewikkelde projecten.

Deze toegekende projecten zijn in de volgende categorieën in te delen:

Categorieën projecten Steunfonds:

A. Verbeteren uitgangspositie (o.a. scholing, empowerment, maatjesprojecten)

  1. Kinderen: 7 projecten ontvingen in totaal € 279.558,==.
  2. Jongeren: 12 projecten ontvingen in totaal € 320.233,==.
  3. Volwassenen: 13 projecten ontvingen in totaal € 382.500,==.

B. Verbinden

  1. Ontmoeten lotgenoten: 2 projecten ontvingen in totaal € 15.000,==.
  2. Versterken buurtgevoel: 7 projecten ontvingen in totaal € 86.500,==.
  3. Jong en oud samen (intergenerationeel): geen toekenningen gedaan.
  4. Etnische groepen: geen toekenningen gedaan.

C. Beweging, sport en muziek.

 7 projecten ontvingen in totaal € 101.020,==

D. Overige.

  Geen toekenningen gedaan.

Menu