Wie zijn we

Algemene gegevens instelling

Naam en adres instelling:
Stichting Steunfonds BJA-COW, fonds voor sociale initiatieven,
p/a Orionstraat 205
1622 BR Hoorn

Website: www.SteunfondsAmsterdam.nl
RSIN 8160.26.610
KvK inschrijfnummer 41198063

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mw. C.C.H. van de Meent
Secretaris: dhr. H.G.Bakker
Penningmeester: dhr. T.D.M.Geertzen
Algemeen bestuurslid: mw. J.Teunisse
Een van de bestuursleden krijgt een vergoeding. Verder kunnen alleen voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed. Er is geen personeel in loondienst.

Doelstelling en Beleidsplan

Doelstelling:
stichting Steunfonds BJA-cow heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.

Beleidsplan:
ter bereiking van deze doelstelling kent zij twee maal per jaar financiële bijdragen toe aan, al dan niet op continuïteit gerichte, projecten met toepassing van de voorwaarden en criteria.

Verslag over de financiën en de projecten in 2021

Balans per 31 december 2021 (x 1.000)

Activa
Overlopende activa1000
Liquide middelen122
Totaal1.122
Passiva
Overlopende passiva2
Overige schulden (lop. proj.)749
Sub totaal751
Stichtingsvermogen371
Totaal1.122

Staat van Baten en Lasten over 2021 (x 1.000)

Baten
Ontvangen giften1.000
Rentebaten -1
Totaal999
Lasten
Projectbijdragen798
Overige bedrijfskosten 7
Sub totaal805
Voordelig saldo194
Totaal999

Projecten 2021

In 2021 hebben wij aan 43 projecten een bijdrage toegekend voor een totaal bedrag van € 888.593,== en viel er € 90.631,== vrij van 10 projecten die niet door zijn gegaan of minder ondersteuning nodig hadden.

Deze toegekende projecten zijn in de volgende categorieën in te delen:

Categorieën projecten Steunfonds:

A. Verbeteren uitgangspositie (o.a. scholing, empowerment, maatjesprojecten)

  1. Kinderen: 3 projecten ontvingen in totaal € 47.000,==.
  2. Jongeren: 12 projecten ontvingen in totaal € 271.959,==.
  3. Volwassenen: 8 projecten ontvingen in totaal € 249.233,==.

B. Verbinden

  1. Ontmoeten lotgenoten: 3 projecten ontvingen in totaal € 28.351,==.
  2. Versterken buurtgevoel: 9 projecten ontvingen in totaal                            € 141.200,==.
  3. Jong en oud samen (intergenerationeel): geen toekenningen gedaan.
  4. Etnische groepen: geen toekenningen gedaan.

C. Beweging, sport en muziek.

 9 projecten ontvingen in totaal € 145.850,==

D. Overige.

  1 project ontving in totaal € 5.000,==

Menu