Wie zijn we

Algemene gegevens instelling

Naam en adres instelling:
Stichting Steunfonds BJA-COW, fonds voor sociale initiatieven,
p/a Orionstraat 205
1622 BR Hoorn

Website: www.SteunfondsAmsterdam.nl
RSIN 8160.26.610
KvK inschrijfnummer 41198063

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mw. C.C.H. van de Meent
Secretaris: dhr. H.G.Bakker
Penningmeester: dhr. T.D.M.Geertzen
Algemeen bestuurslid: mw. J.Teunisse
Een van de bestuursleden krijgt een vergoeding. Verder kunnen alleen voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed. Er is geen personeel in loondienst.

Doelstelling en Beleidsplan

Doelstelling:
stichting Steunfonds BJA-cow heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.

Beleidsplan:
ter bereiking van deze doelstelling kent zij twee maal per jaar financiële bijdragen toe aan, al dan niet op continuïteit gerichte, projecten met toepassing van de voorwaarden en criteria.

Verslag over de financiën en de projecten in 2018

Balans per 31 december 2018 (x 1.000)

Activa1.091
Liquide middelen1.091
Totaal1.091
Passiva
Overlopende passiva2
Overige schulden (lop. proj.)932
Sub totaal934
Stichtingsvermogen157
Totaal1.091

Staat van Baten en Lasten over 2018 (x 1.000)

Baten
Ontvangen giften950
Rentebaten0
Totaal950
Lasten
Projectbijdragen800
Overige bedrijfskosten10
Sub totaal810
Batig saldo140
Totaal950

Projecten 2018

In 2018 hebben wij aan 44 projecten een bijdrage toegekend voor een totaal bedrag van € 854.765,==.

Deze projecten zijn in de volgende categorieën in te delen:

Categorieën projecten Steunfonds:

A. Verbeteren uitgangspositie (o.a. scholing, empowerment, maatjesprojecten)

  1. Kinderen: 12 projecten ontvingen in totaal € 244.890,==.
  2. Jongeren: 9 projecten ontvingen in totaal € 287.650,==.
  3. Volwassenen: 1 project ontving in totaal € 70.000,==.

B. Verbinden

  1. Ontmoeten lotgenoten: 2 projecten ontvingen in totaal € 21.450,==.
  2. Versterken buurtgevoel: 9 projecten ontvingen in totaal € 111.050,==.
  3. Jong en oud samen (intergenerationeel): 1 project ontving in totaal € 10.000,==.
  4. Etnische groepen: 2 projecten ontvingen in totaal € 21.000,==.

C. Beweging, sport en muziek.

4 projecten ontvingen in totaal € 50.000,==.

D. Overige.

4 projecten ontvingen in totaal € 38.725,==.

Menu