Wat zijn onze voorwaarden

Onze voorwaarden

Doelstelling
Het Steunfonds stelt zich ten doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.

Om dit doel te bereiken kent het Fonds twee maal per jaar financiële bijdragen toe aan, al dan niet op continuïteit gerichte, projecten met toepassing van de hieronder volgende voorwaarden en criteria.

Voorwaarden en criteria bij het aanvragen, toekennen en verantwoorden van projectbijdragen.

Het Fonds verwacht van projecten:

 1. Dat zij een concrete en enthousiasmerende doelstelling hebben.
 2. Dat zij zich richten op mensen die om sociale en/of financiële redenen minder kans hebben op maatschappelijk welzijn.
 3. Dat de activiteiten bijdragen aan het verbeteren van maatschappelijke kansen van mensen en/of op het verwerven van een gewaardeerde plek in de samenleving.
 4. Dat de activiteiten bijdragen aan de sociale cohesie in Amsterdam.
 5. Dat er een aantoonbare relatie is met de doelstelling(en) van de aanvrager.

In de projectaanvraag verwacht het Fonds een duidelijke en bondige omschrijving van de volgende punten:

 1. De aanleiding om dit project te starten.
 2. Welk resultaat de aanvrager op welke termijn met het project wil bereiken.
 3. Op welke doelgroep en op welke vraag van de doelgroep het project zich richt.
 4. Met welke samenwerkingspartners denkt de aanvrager de realisering van het project te bereiken en hoe de samenwerking wordt geregeld.
 5. Op welke wijze resultaatmeting van het project plaatsvindt.
 6. De totale looptijd van het project

Administratieve voorwaarden:

 1. Een uitgewerkt plan van het project met een daarbij behorende begroting en tijdsplanning.
 2. Een financieel verslag met bijbehorende controleverklaring van het laatste boekjaar.
 3. Een begroting van het lopende boekjaar.
 4. Een recent uittreksel uit het Stichtingsregister met daarin de bestuurssamenstelling zoals die op dat moment is.
 5. Een overzicht van andere fondsen/instellingen/overheden waarbij verzoeken zijn ingediend en van de reactie die daarop is ontvangen.
 6. Het per omgaande schriftelijk informeren van het Steunfonds over nagekomen reacties van fondsen/instellingen/overheden.
 7. Projectaanvragen moeten in viervoud worden ingediend en worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
 8. Alle in te dienen stukken nooit aangetekend en/of per pakketpost opsturen.
 9. Bij publiciteit over door ons of mede door ons Fonds gefinancierde projecten verwachten wij dat U bekendheid geeft aan ons Fonds door middel van onze volledige naam en logo.

Beoordeling van aanvragen:

 1. Behandelingen van projectaanvragen door het bestuur van het Steunfonds vindt twee keer per jaar plaats, waarbij in principe als startmaanden voor de projecten januari en september worden aangehouden.
 2. Het bestuur streeft er naar om uiterlijk 1 maand voor de hierboven genoemde startmaanden een beslissing te nemen over honorering of afwijzing van de ingediende aanvragen.
 3. Aanvragen die naar het oordeel van het bestuur niet voldoen aan de genoemde voorwaarden en criteria worden niet in behandeling genomen en aan de aanvrager geretourneerd.
 4. Bij projecten die niet voldoen aan de hier en, indien van toepassing, afzonderlijk gestelde voorwaarden kan stopzetting van de bijdrage plaatsvinden.
 5. Indien na een eerste schriftelijke mededeling van het bestuur aangaande een nalatigheid van de ontvanger van de bijdrage deze hierin volhardt, dient op een eerste verzoek van het bestuur de al ontvangen bijdrage per omgaande te worden teruggestort op de bankrekening van het Steunfonds.
 6. Tegen beslissingen van het bestuur staat, in welke vorm dan ook, geen beroep open.

Uitsluitingen:

 1. In reguliere exploitatielasten wordt geen ondersteuning verleend.
 2. Kosten voor investeringen ten behoeve van de normale bedrijfsvoering worden niet gehonoreerd.
 3. Verzoeken die mondeling worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Bevoorschotting en looptijd:

 1. De maximale looptijd van een project is twee jaar.
 2. De maximale toekenning van een bijdrage aan een project is € 50.000,= per jaar.
 3. Bij een deelbijdrage aan een project dient de aanvrager aantoonbaar te maken dat de rest van de financiering van het project gegarandeerd is.
 4. Toegekende bijdragen worden voor maximaal 90% bevoorschot.
 5. Bijdragen tot € 5.000,= worden, nadat bericht is ontvangen van de start van het project, in één keer overgemaakt.
 6. Bijdragen boven de € 5.000,= worden, nadat bericht is ontvangen van de start van het project, per kwartaal bevoorschot na een schriftelijk verzoek tot betaalbaarstelling van de projectaanvrager.
 7. Indien de looptijd van een project langer is dan een jaar moet U uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar of van een periode van 12 maanden een tussentijds verslag indienen (schriftelijk in viervoud), waaruit de voortgang van het project blijkt.

Eindverantwoording en eindafrekening:

 1. Als eindverantwoording van het project moet u:
  • Binnen drie maanden na afloop van het project, een inhoudelijk verslag indienen (schriftelijk in viervoud) met de resultaten van het project gerelateerd aan de projectaanvraag.
  • Uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het project een financieel verslag (einddeclaratie, schriftelijk in enkelvoud) indienen met een controleverklaring, bij voorkeur conform de tekst welke bij ons is op te vragen.
  • Eindafrekening: Na goedkeuring van het eindverslag en het financieelverslag met controleverklaring vindt de eindafrekening van de toegezegde bijdrage plaats.
Menu