Wie zijn we

Algemene gegevens instelling

Naam en adres instelling:
Stichting Steunfonds BJA-COW, fonds voor sociale initiatieven,
p/a Orionstraat 205
1622 BR Hoorn

Website: www.SteunfondsAmsterdam.nl
RSIN 8160.26.610
KvK inschrijfnummer 41198063

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mw. C.C.H. van de Meent
Secretaris: dhr. H.G.Bakker
Penningmeester: dhr. T.D.M.Geertzen
Algemeen bestuurslid: mw. J.Teunisse
Een van de bestuursleden krijgt een vergoeding. Verder kunnen alleen voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed. Er is geen personeel in loondienst.

Doelstelling en Beleidsplan

Doelstelling:
stichting Steunfonds BJA-cow heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.

Beleidsplan:
ter bereiking van deze doelstelling kent zij twee maal per jaar financiële bijdragen toe aan, al dan niet op continuïteit gerichte, projecten met toepassing van de voorwaarden en criteria.

Verslag over de financiën en de projecten in 2017

Balans per 31 december 2017 (x 1.000)

Activa

                    1.249

Liquide middelen

                    1.249

Totaal

                    1,249

 

 

Passiva

 

Overlopende passiva

                           2

Overige schulden (lop. proj.)

                     1.230

Sub totaal

                     1.232

Stichtingsvermogen

                          17

Totaal

                     1.249

 

Staat van Baten en Lasten over 2017 (x 1.000)

Baten

 

Ontvangen giften

                           800

Rentebaten

                               2

Totaal

                           802

 

 

Lasten

 

Projectbijdragen

                           889

Overige bedrijfskosten

                               9

Sub totaal

                            898

Nadelig saldo

                              96

Totaal

                             802

 

Projecten 2017

In 2017 hebben wij aan 52 projecten een bijdrage toegekend voor een totaal bedrag van € 969.005,==.

Deze projecten zijn in de volgende categorieën in te delen:

Categorieën projecten Steunfonds:

A. Verbeteren uitgangspositie (o.a. scholing, empowerment, maatjesprojecten)

  1. Kinderen: 8 projecten ontvingen in totaal € 123.000,==.
  2. Jongeren: 8 projecten ontvingen in totaal € 123.025,==.
  3. Volwassenen: 10 projecten ontvingen in totaal € 342.500,==.

B. Verbinden

  1. Ontmoeten lotgenoten: 1 project ontving in totaal € 2.000,==.
  2. Versterken buurtgevoel: 11 projecten ontvingen in totaal € 204.200,==.
  3. Jong en oud samen (intergenerationeel):  3 projecten ontvingen in totaal € 35.000,==.
  4. Etnische groepen: 1 project ontving in totaal € 12.500,==

C. Beweging, sport en muziek.

    5 projecten ontvingen in totaal €  34.280,==.                   

D. Overige.

    5 projecten ontvingen in totaal €  92.500,==.