Wie zijn we

Algemene gegevens instelling

Naam en adres instelling:
Stichting Steunfonds BJA-COW, fonds voor sociale initiatieven,
p/a Orionstraat 205
1622 BR Hoorn

Website: www.SteunfondsAmsterdam.nl
RSIN 8160.26.610
KvK inschrijfnummer 41198063

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mw. C.C.H. van de Meent
Secretaris: dhr. H.G.Bakker
Penningmeester: dhr. T.D.M.Geertzen
Algemeen bestuurslid: mw. J.Teunisse
Een van de bestuursleden krijgt een vergoeding. Verder kunnen alleen voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed. Er is geen personeel in loondienst.

Doelstelling en Beleidsplan

Doelstelling:
stichting Steunfonds BJA-cow heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.

Beleidsplan:
ter bereiking van deze doelstelling kent zij twee maal per jaar financiële bijdragen toe aan, al dan niet op continuïteit gerichte, projecten met toepassing van de voorwaarden en criteria.

Verslag over de financiën en de projecten in 2016

Balans per 31 december 2016

Activa

 

Liquide middelen

               1,297,362

Totaal

               1,297,362

 

 

Passiva

 

Overlopende passiva

                     1,250

Overige schulden (lop. proj.)

               1,182,390

Sub totaal

               1,183,640

Stichtingsvermogen

                  113,722

Totaal

               1,297,362

 

Staat van Baten en Lasten over 2016

Baten

 

Ontvangen giften

                   1,075,000

rentebaten

                         4,732

Totaal

                   1,079,732

 

 

Lasten

 

Projectbijdragen

                   1,018,381

Organisatiekosten

                         9,636

Sub totaal

                   1,028,017

Batig saldo

                       51,715

Totaal

                   1,079,732

 

Projecten 2016

In 2016 hebben wij aan 40 projecten een bijdrage toegekend voor een totaal bedrag van € 1.175.340,=.

Deze projecten zijn in de volgende categorieën in te delen:

Categorieën projecten Steunfonds:

A. Verbeteren uitgangspositie (o.a. scholing, empowerment, maatjesprojecten)

  1. Kinderen: 8 projecten ontvingen in totaal € 117.800,==.
  2. Jongeren: 9 projecten ontvingen in totaal € 549.360,==.
  3. Volwassenen: 5 projecten ontvingen in totaal € 219.050,==.

B. Verbinden

  1. Ontmoeten lotgenoten: 1 project ontving in totaal € 13.460,==.
  2. Versterken buurtgevoel: 9 projecten ontvingen in totaal € 144.100,==.
  3. Jong en oud samen (intergenerationeel):  3 projecten ontvingen in totaal €46.000,==.

C. Beweging, sport en muziek.

    1 project ontving in totaal €  20.000,==.                   

D. Overige.

    4 projecten ontvingen in totaal €  65.570,==.